Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

SBS

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

Het studbook - sBs is een begrip in de springwereld. In dit artikel wordt de historie van het stamboek verder toegelicht.

Geschiedenis

In 1920 wordt het " Société d'Encouragement pour l'Elevage du Cheval d'Armes - Vereniging ter Bevordering van het fokken van het Legerpaard " opgericht met als doel fokkers aan te moedigen paarden te fokken die kunnen dienen in het Belgische leger. Het fokken van het Belgische legerpaard komt in eerste instantie lastig van de grond: er is veel concurrentie van het Franse paard. Toch slagen een aantal fokkers er in aantrekkelijke recreatiepaarden te fokken.

Vanaf 1930 neemt de vraag naar paarden die in het leger dienen of die als transportmiddel dienen af. In deze tijd verandert de vereniging haar naam in "Het Belgisch Halfbloed". Doel van deze vereniging is het fokken van paarden die eleganter en "levendiger" zijn door paarden te gebruiken die meer bloed voeren.

Tien jaar later breekt de Tweede Wereldoorlog uit en krimpen de activiteiten van de vereniging in. Desondanks de moeilijke tijd worden er toch nog veulens in het stamboek bijgeschreven. Deels gedwongen door de omstandigheden en de vraag van gebruikers wordt er een nieuwe weg ingeslagen: het fokken van menpaarden. Tijdens de oorlog neemt de bezetter een groot aantal paarden in beslag, hierdoor daalt de kwaliteit van het Belgisch Halfbloedpaard. Na de oorlog zijn er slechts nog enkele merries en enkele dravershengsten over. De fokkerij moet nieuw leven worden ingeblazen.

In de jaren erna bloeit de ruitersport op, zowel in België als in het buitenland. Dit zet fokkers er toe aan om hun fokproducten te verbeteren door enkele buitenlandse merries en hengsten die kwaliteit bezitten te gebruiken in de fokkerij. Deze paarden vormen de kern van het moderne sportpaard. De kroon op het harde werken komt als in 1967 de vereniging de titel: "Koninklijke Vereniging" mag gaan dragen.

In 1991 vindt nogmaals een naamsverandering plaats: de naam Stud-Book sBs wordt geintroduceerd. Deze introductie is tevens de startvan een ambitieus programma zowel op zootechnisch gebied als op dat van de communicatie. Het Stud-Book sBs stelt ter beschikking van haar fokkers een geheel nieuw paspoort dat spontaan de goedkeuring kreeg van het Ministerie van Landbouw, de Nationale en Internationale Ruitersport Federatie, de Wereldfederatie van Stud-Books en alle buitenlandse fokinstanties :het alom bekende 'Blauwe Boekje sBs', waarvan reeds meer dan 12.000 exemplaren in omloop zijn.

In het jaar 2000 neemt het stamboek een supplementaire en gewaagde stap met haar data-base integraal en volledig gratis ter beschikking te stellen van de sportdossiers van alle hengsten voor de hele wereld. In deze dossiers zijn het stamboek, de nakomelingen en de prestaties van de hengsten opgenomen.

Studbook sBs

Het stamboek erkent de fokrichtingen springen, dressuur en eventing. Jaarlijks organiseert het stamboek verschillende wedstrijden voor merries en veulens, 2-jarige, 3-jarige en 4, 5 en 6-jarige paarden. De hengstenkeuring vindt jaarlijks in maart plaats onder de naam "Selection Show". De selectie is er bijzonder streng. Na een diergeneeskundig onderzoek, uitgevoerd in een Europees Universitair centrum, worden de kandidaat-hengsten beoordeeld op hun origine, model, bewegingen, vrij springen en gedrag onder het zadel in de drie gangen. Het behoud van de goedkeuring is afhankelijk van de sportprestaties na beëindiging van de officiële proeven voor Jonge paarden in België en in het buitenland.

Predikaten

Het stamboek erkent de volgende predikaten voor merries en veulens in de fokrichting springen:

  • Elite springe (E.O.) - 2 individuele klasseringen in 1.40 m
  • Aanbevolen Springen Eigen Prestatie (R.O. +) - 2 individuele klasseringen in 1.30 m
  • Aanbevolen Springen (R.O.) - 1 nakomeling 2 x geklasseerd in 1 m 40 / of 2 nakomelingen 2 x geklasseerd in 1m30 / of 1 verwant in zijlinie 2 x geklasseerd in 1 m 40 / of 2 verwanten 2 x geklasseerd in 1 m 30 / of een moeder met E.O. label

Het stamboek erkent de volgende predikaten voor merries en veulens in de fokrichting dressuur:

  • Aanbevolen dressuur (R.D) - de merrie moet minimaal 4 jaar zijn en ingeschreven staan bij het stamboek. Verder moet de merrie voldoen aan de volgende eisen:
a) een voorstelling van de merrie aan de hand en in vrijheid vergezeld van één nakomeling van tenminste twee maanden oud voor de Label Commissie,
b) de merrie en haar nakomeling moeten een gunstige globale quotering krijgen (die slaat op model, gangen, fundament en beenstand alsook op elasticiteit),
c) na het R.D. label te hebben gekregen, moet de eerstvolgend geboren nakomeling komende uit een dekhengst optie dressuur, goedgekeurd door een Stud-Book uit de A-lijst van de W.B.F.S.H., ingeschreven worden bij het Stud-Book sBs,
d) het “R.D.” label wordt tevens toegekend aan merries, moeder van een nakomeling die tenminste twee klasseringen behaalde op niveau 5, met een quotering van hoger of gelijk aan 62% [1]
  • Aanbevolen Dressuur op basis van eigen prestaties (R.D.+) - wordt toegekend aan merries, die tenminste twee klasseringen behaalden in de sport van tenminste 64% op niveau M4 en/of twee klasseringen behaalden in de Beker van België voor Jonge Dressuurpaarden of een equivalent in het buitenland, waarbij tenminste één klassering behaald werd in het tweede deel van het circuit.
  • Elite Dressuur (E.D.) - voorbehouden aan merries, ingeschreven in een Stud-Book uit de A-lijst van de W.B.F.S.H. :
a) die moeder zijn van twee “R.D.” of “R.D.+” nakomelingen. In dit geval wordt tevens rekening gehouden met goedgekeurde dekhengsten in de richting dressuur en/of met de mannelijke nakomelingen die aan de sportvoorwaarden voldoen voor de toekenning van een “R.D.+” label,
b) die aan volgende voorwaarden beantwoorden in de sport : tenminste twee klasseringen behaalden op niveau M10 met een quotering hoger of gelijk aan 64%, of die deelnamen aan het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden (Verden). [2]

De predikaten worden door het Stud-Book sBs toegekend aan de beste merries en/of merrieveulens die bij de geboorte ingeschreven werden in het sBs of geregistreerd staan als moeder van een product ingeschreven in het sBs, en dit hetzij op basis van eigen prestaties, hetzij op basis van de prestaties van hun moeder, van hun nakomelingen en/of verwanten in zijlinie.


Lijst van goedgekeurde sBs hengsten

Nuvola actions next.png Zie Lijst van goedgekeurde sBs hengsten voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bronnen, referenties en/of voetnoten

  1. http://www.sbsnet.be/pdf_files/sBsLabelDressage2011.pdf
  2. http://www.sbsnet.be/pdf_files/sBsLabelDressage2011.pdfBij dit artikel ontbreken afbeeldingen.

We zijn specifiek op zoek naar: Standfoto, hoofdfoto en actiefoto's van het ras

Als je dit artikel aan wilt vullen kun je op bewerk klikken om je kennis aan dit artikel toe te voegen.


Dit artikel is incompleet en moet nog verder inhoudelijk worden ingevuld.

We zijn specifiek op zoek naar: algemene informatie

Als je dit artikel aan wilt vullen kun je op bewerk klikken om je kennis aan dit artikel toe te voegen.